Hořice na Šumavě
městys Hořice na Šumavě
Vytisknout

Současnost

Údaje o městysu na stránkách ČSÚ - zde
 
Video o obci v rámci projektu ŽIVOT JOHOČESKÉHO KRAJE

Územní plán obce i jeho změny jsou přístupné na našich webových stránkách.

Počátky nynějšího městysu se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě. Znamená to rovněž počátek poněmčování, které se v době pobělohorské a třicetileté války prohlubuje. V 19. století je městys téměř celý německý. Až 10. červen 1945 je prvním dnem historie českých Hořic na Šumavě. Tento den převzali správu dosud fakticky zcela německé obce zástupci vojenské správy v Českých Budějovicích. 


Delší dobu v poválečných letech byly Hořice obcí ryze zemědělskou, když kopcovitý ráz krajiny a kamenitá půda byly vhodné zejména pro volný chov dobytka. Výrazná změna nastala v roce 1969, kdy začíná v obci budovat svůj provoz Aritma Praha – Vokovice. Tento se rozrůstal až do roku 1989, kdy zde pracovalo přes 200 zaměstnanců, a to nejen obyvatel z Hořic. V současné době funkci největšího zaměstnavatele zastává firma Plaschka.


Historické jádro městyse je vyhlášeno „Městskou památkovou zónou“. Jako památkově chráněné objekty jsou zapsány: kostel sv. Kateřiny; pranýř s odměrnými mísami na měření desátek (r. 1549); soustava sedmi kamenných kašen (centrální se sochou Jana Nepomuckého), které sloužily pro zásobování obyvatel pitnou vodou, boží muka a některé soukromé domy. Většina historických domů v památkové zóně je prohlášena za objekty památkového zájmu. 
Tato velmi zkrácená historie Hořic na Šumavě představuje dvě klíčové události pro celý další rozbor vývoje a stavu jednotlivých význačných ekonomických, kulturně-historických, společenských, ekologických i dalších ukazatelů a jevů, na základě jejichž rozboru můžeme a musíme odhalovat příčiny a důsledky jejich dalšího vývoje. Hlavními body jsou období po 10. červnu 1945, respektive po odsunu Sudetských Němců, kdy byla opravdu snad až na pár jedinců celá obec vysídlena, a později je to rok 1989, respektive roky 1990 a 1991, kdy po pádu komunistického režimu v tehdejším Československu pomalu v obci zaniká jak zemědělská výroba, tak končí provoz podniku Aritma Praha, který byl zcela orientován na ryze východní trhy, respektive na tehdejší Svaz sovětských socialistických republik. Z výše popsaných důvodů jsou zřejmé dva faktory. „Česká“, nebo chceme-li užít název „novodobá“ historie Hořic na Šumavě se fakticky datuje teprve od roku 1945. Všichni obyvatelé městyse jsou tedy teprve po tomto roce přistěhovaní a jejich „kořeny“ se před tento rok fakticky k městysu neváží. Po roce 1989 nastává útlum jak zemědělské výroby, tak výroby průmyslové a podíl místních obyvatel zaměstnaných v těchto stěžejních oborech se dramaticky zúžil. Tyto dvě události mají zcela pochopitelně zásadní vliv na všechny další níže popisované kapitoly.

 

letecký snímek 1letecký snímek 2

Ekonomika
Dnešní stav v této oblasti při zaměření pozornosti na soukromou ekonomickou sféru (podnikání, zaměstnanost, efektivnost ekonomiky) je pouze uspokojivý. Jediným velkým zaměstnavatelem je firma Plaschka s.r.o., která je stoprocentně v rukou majitelů ze SRN. Tato firma má více než 100 zaměstnanců a dává práci cca 70-ti lidem z Hořic. Je perspektivní ve střednědobém a pravděpodobně i dlouhodobém časovém horizontu, protože se stavebními úpravami rozšiřuje.
Rozvoj či výstavba větších průmyslových podniků není v městysu vzhledem k jeho poloze i vzhledem ke skutečnosti, že velká část městyse je městskou památkovou zónou příliš reálný a městys ani tyto záměry do budoucna nemá. Největší možnosti jsou při využití cestovního ruchu, kdy poloha městyse je na pomyslné „strategické spojnici“ nedalekého turisty velmi navštěvovaného okresního města Českého Krumlova a významné rekreační a turistické oblasti v okolí přehradní nádrže Lipno. Poloha Hořic na Šumavě relativně předurčuje možnost využít bez nadsázky obrovského potenciálu celoročních turistů pro obě zmíněné destinace, protože se nachází cca 15 km od Českého Krumlova a cca 6 km od nádrže Lipno. 

Sport
V městysu je fotbalové hřiště s vybudovaným zázemím a volejbalové hřiště.


Nově zde od roku 2011 byla vybudována tři hřiště, a to dětské hřiště osazené prvky pro menší děti s maminkami umístěné v dolní části městyse a další velké multifunkční dětské hřiště při MŠ dislokované v prostorách zahrady ZŠ a MŠ a nejnověji workoutové hřiště osazené mnoha cvičebními prvky.


Je zde velká tělocvična, která neslouží pouze základní škole, ale je využívána i širší veřejností. Je pravidelně využívána například pro sportovní hry, volejbal, nohejbal, aerobic, oddíl karate i pro další jednorázové akce. V tělocvičně byla v roce 2020 rekonstruována podlaha za více než 2 mil. Kč.


Sbor dobrovolných hasičů městyse se pravidelně zúčastňuje hasičských soutěží – hasičského útoku – a v obci je každoročně tato soutěž pořádána pod názvem O pohár starosty obce.

workouthřiště ZŠdětské hřištětělocvična

hasičská soutěž

Kultura
Hořice na Šumavě jsou dnes pro širokou veřejnost spojovány především s proslulým představením Hořických pašijových her. První novodobější uvedení Pašijí v Hořicích se datuje rokem 1816. Tradice her a jejich stoupající úroveň přispěly k tomu, že pověst o nich pronikla daleko za hranice. Pro velký ohlas se hořičtí nadšenci spolu s budějovickým nacionálním spolkem „Böhmerwaldbund“ rozhodli postavit samostatnou budovu divadla pro 1552 diváků. 25. června 1893 bylo divadlo otevřeno a v témže roce zde Pašije zhlédlo na 40 000 návštěvníků. Pro nečekaný zájem bylo hned v dalším roce divadlo prodlouženo o další budovu hlediště (celkem na 80 metrů).
V období 2. světové války sloužilo divadlo jako skladiště vojenské výzbroje. V roce 1947 se v divadle konají první česky hrané Pašijové hry. Po roce 1948 byly hry zakázány a poté v šedesátých letech zbořena i budova divadla.
Nápad znovu obnovit jednu z nejstarších tradicí Pašijí v Evropě vzešel z hořické radnice v roce 1990. V témže roce vznikla „Společnost pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě“, jejíž činnost pokračuje dodnes. 
Budovu divadla vystřídal malebný přírodní amfiteátr s pěti sty padesáti krytými sedadly. Nejprve byl zpracován nový text a hudba a během června 1992 začíná nácvik celého příběhu. Účinkující jsou výhradně neherci z Hořic a nejbližšího okolí. Současné Pašijové hry navázaly na slavnou a bohatou tradici dřívějších her a bez nadsázky se zapsaly mezi kulturní pořady regionu s vysokou uměleckou hodnotou.

Pašije
Možnosti kulturního vyžití v městysu jsou s ohledem na jeho velikost velmi nadprůměrné. Aktivně zde působí několik sdružení a spolků – Společnost pro zachování Hořických pašijových her, Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Klub vědomí srdce, OS Masopust Hořice na Šumavě, Skautský oddíl Hořice na Šumavě, Divadelní spolek Rolnička, místní organizace ČČK, Hořický cvrkot z.s. atd. Akce těchto spolků pravidelně obohacují kulturní program městyse. Škola dále nabízí celou řadu zájmových kroužků pro děti nad rámec výuky a mateřská škola v průběhu celého roku pořádá tematické akce pro děti s rodiči i přátele. 


Výčet pravidelných i jednorázových akcí pořádaných těmito spolky, ale i jednotlivci z řad občanů městyse, je velice pestrý a setkává se s dobrým ohlasem nejen u místních občanů, ale i návštěvníků městyse. Vedle již tradičních vyhlášených Hořických pašijových her jde např. o Hořické kulturní léto, pálení čarodějnic, taneční zábavy, dětský den, dětský maškarní bál, setkání seniorů, masopust, divadelní představení pro děti, koncerty, přednášky, semináře a další.
Nabídku kulturního vyžití zejména pro návštěvníky městyse doplňují místní muzea - Muzeum městyse, Muzeum Pašijových her a Muzeum historických rádií.

muzeum obcemuzeum Pašijímuzeum rádií
Hořické kulturní léto stojí za samostatnou zmínku. V areálu přírodního amfiteátru se již tradičně v měsících červnu až srpnu konají každý týden koncerty různých hudebních žánrů, divadelní a zábavná představení, dětská představení, festivaly, trhy a další různé akce. 

Hořické kulturní léto 1Hořické kulturní léto 2

Od roku 2011 zde působí také Pohádková rezervace, na jejíž představení se sjíždějí děti s rodiči z celé České republiky.

Pohádková rezervace

Občanská vybavenost
V Městysu se nachází první stupeň ZŠ, dále mateřská škola, velká tělocvična jako samostatný objekt sloužící nejen pro potřeby ZŠ ale i široké veřejnosti, letní zastřešený amfiteátr, ve kterém probíhají nejen velké akce jako je Hořické kulturní léto nebo představení Pašijových her, ale i akce menšího místního charakteru, oslavy a podobně. Je zde prodejna potravin, obecní dům s místní pobočkou knihovny, klubovnami zájmových spolků jako například klubovna Junáků, společenská místnost pro spolkovou činnost, ordinacemi praktických lékařů pro děti a pro dospělé, a je zde také umístěna nově vzniklá Pošta Partner, kterou si pod sebe vzal Městys Hořice na Šumavě. Kulturní dům, ve kterém se mimo tanečního sálu s divadelním pódiem nachází muzeum městyse, muzeum pašijových her a muzeum historických rádií. V městysu je také udržován rybník, sloužící k letní rekreaci i pro pořádání rybářských soutěží či akcí jako je dětský den a podobně.

Úroveň vzdělávání
Jak je již výše uvedeno, v městysu se nachází zařízení prvního stupně základní školy a škola mateřská. Obě tyto školy jsou svou vybaveností co do technického stavu dobře a poměrně moderně vybaveny. Do druhého stupně základní školy dojíždějí děti do většinou do 15 km vzdáleného Českého Krumlova.


Zdravotní péče:
Zde lze opět vycházet z již výše uvedeného. Nachází se zde zařízení dvou ordinací, a to praktických lékařů pro děti i pro dospělé. Jejich ordinační hodiny jsou pro potřeby obyvatel Hořic dostatečné. Městys zřídil pro tyto ordinace v roce 2011 nové prostory v „Obecním domě“ a tyto nyní splňují veškeré aktuální náročné technické i hygienické normy.  

Sociální problematika
Ve složení obyvatel Hořic na Šumavě podle věku je patrný vyšší počet obyvatel ve středním věku, který se bude v čase přesouvat do vyšších věkových kategorií a tedy i zde vidíme dnes tolik diskutované stárnutí populace. Za povšimnutí však stojí poměrně relativně vysoký počet obyvatel mezi 0 – 15 let věku. Tato kategorie by při přirozeném postupu v čase, a tedy jejím přesunu do vyšších věkových kategorií měla mít teoreticky na městys velmi dobrý vliv a mohla by kompenzovat výše zmíněné stárnutí populace jako celku. Případné odstěhovávání se mladých lidí z menších obcí do měst je již delší dobu diskutovaným celospolečenským problémem. Zde se městys zaměřuje především na zachování a pokud možno rozšíření občanské vybavenosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost a další faktory ovlivňující „běžný“ život v městysu. 


Infrastruktura
Městys Hořice na Šumavě leží 15 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a 6 kilometrů severně od Černé v Pošumaví na břehu Lipenské nádrže. Nejbližší sousední obcí je 5 kilometrů jihovýchodně vzdálený Světlík. Na severozápadě se po zúžení území Vojenského prostoru Boletice nachází nově vzniklá obec Polná na Šumavě. V těsném sousedství městyse prochází státní silnice I. třídy číslo 39 a železniční trať číslo 194 z Českých Budějovic do Volar. Zastávka Hořice na Šumavě je na 46. kilometru od Českých Budějovic a na 48. kilometru od Volar. Dopravní infrastruktura z hlediska dopravní obslužnosti a dostupnosti je dobrá. Zároveň jak jsou dostupná okolní centra z pohledu socioekonomických aktivit – existence a kvalita silniční a železniční sítě je na dobré úrovni. Do městyse vede jak hlavní silnice tvořící spojnici České Budějovice – Český Krumlov – Horní Planá, tak i železnice na trase České Budějovice – Český Krumlov – Černý Kříž. Toto jsou dvě hlavní dopravní cesty spojující krajské a okresní město s významnou rekreační oblastí Čech – Lipenskou nádrží a Šumavou. Četnost těchto spojů je u autobusové linky ve všední den 11 spojů oběma směry (dopoledne 4, odpoledne a večer 7), ve svátek pak 5 spojů (2 + 3). Méně, ale přesto dostatečně je tomu i u spojení vlakového, kdy ve všední den jede 6 spojů oběma směry (dopoledne 2, odpoledne a večer 4), ve svátek pak 5 spojů (2 + 3). Okresní město je od městyse vzdálené 15 km, což znamená cca 20 minut autobusovou linkou a 23 minut vlakem. Taktéž další město ležící poblíž městyse na druhém pomyslném konci - Horní Planá je vzdálená cca 13 km a platí podobné časy spojení - cca 20 minut autobusovou linkou a 38 minut vlakem. Autem je pak možné dojet do obou cílů za cca 15 minut.


Technická infrastruktura, která hodnotí veškerá síťová vedení (energovody, vodovody, kanalizace, dále čistírny odpadních vod, veřejné osvětlení atd.) má u jednotlivých jejích složek kvalitu rozdílnou, nicméně v městysu opět nic z uvedeného nechybí. Vodovod je obecní, je na něj napojena převážná část městyse. Kanalizace byla dobudována a v celé obci je na uspokojivé úrovni. Čistírna odpadních vod je průběžně opravována a je v dobrém stavu. Veřejné osvětlení je nově zrekonstruováno na LED technologii, funguje na dobré úrovni, přesto jsou zde stále rezervy co do kvantity a je tedy průběžně doplňováno dle vyskytujících se potřeb. V městysu je zaveden kamerový systém, který je určen výhradně pro potřeby PČR.


Životní prostředí
Jak již také bylo výše uvedeno, městys Hořice na Šumavě leží 15 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a 6 kilometrů severně od Černé v Pošumaví na břehu Lipenské nádrže. Nejnižším bodem je místo, kde území městyse na severním okraji opouští potok Polečnice, asi 625 m.n.m. Nádraží ČD má nadmořskou výšku 632 m. Nejvyšším bodem je s 880 m Kravský vrch. Rozloha území spravovaného místní samosprávou je téměř 32 km2 (3.191 ha). Pod správu místního úřadu spadají, kromě samotných Hořic (5,2 km2), také katastrální území: Šebanov (7,4 km2),  Skláře (2,6 km2), Mýto (7,1 km2) a Žestov (2,25 km2) a neosídlená území Svíba (4 km2) a Cipín (3,4 km2). Lesní půda tvoří 1.018,5 ha (31,9 %), zemědělská půda 1.876 ha (58,8 %) a zastavěná plocha je 11,2 ha (0,35 %). Většina území je odvodňována potokem Polečnice, odtékajícím severním směrem s nejvýznamnějším přítokem, potokem Čertice. V Hořicích a okolí jsou také čtyři rybníky, z nichž jeden v blízkosti nádraží ČD je využíván jako volná rekreační plocha. Na spravovaném území se nachází jedna rezervace kategorie přírodní památka: „Žestov“ o rozloze 3,49 ha. Leží na východním svahu Korunní hory (724 m) nad osadou Žestov. Svou plochou zasahuje do území sousedního Slavkova. 


Nynější stav je z hlediska životního prostředí velmi dobrý. Není zde ani v bezprostřední blízkosti žádný větší znečišťovatel přírodního prostředí. Absence průmyslových podniků v městysu, mající spíše negativní vliv na zaměstnanost je v tomto směru naopak velmi prospěšná. Městys fakticky nemusí provádět lokalizaci možného budoucího zdroje znečištění, a tedy ohrožení, co se týče budoucí výstavby, popřípadě v návrhové části dokumentu přijímat preventivní opatření proti zjištěným potenciálním znečišťovatelům. Co se týče stavu a vývoje všech základních složek přírody, tj. vody, ovzduší, půdy, rostlinstva a živočišstva na území městyse a v jeho blízkém okolí je situace také v rámci ČR nadstandardní. Vše je opět „zásluhou“ polohy městyse i skutečnosti, že relativně blízké okresní město Český Krumlov rovněž nedisponuje významnými znečišťovateli životního prostředí. Celkový ráz krajiny je v souladu s celkovým stavem životního prostředí a je přirozený vzhledem ke své poloze a nadmořské výšce. 


cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu, tj. zejména přírodního a kulturně-historického bohatství, které je spolu s možností kulturního a sportovního vyžití hlavním lákadlem pro turisty je městys vzhledem ke své velikosti na celkem dobré úrovni. Turisté, od nedaleké lipenské přehradní nádrže i cykloturisté zde mohou nalézt, především v letních měsících, různé kulturně historické památky i různé kulturní akce. Jejich výčet byl zhruba popsán v předešlých kapitolách. Je zde již více než pětadvacetiletá tradice novodobých Pašijových her a od roku 2011 zde sídlí také Pohádková rezervace, kterou za relativně krátkou sezonu navštíví až 10 tisíc návštěvníků, především rodičů s dětmi. 
V roce 2017 se podařilo pronajmout obecní restauraci, kde se nový majitel velmi dobře etabloval a nyní poskytuje služby v oblasti stravování na velmi dobré úrovni. Hotel Stará Škola také přešel do nových rukou majitele rekreačního střediska MENFIS, a i zde je znát, že ubytovací kapacity se tímto v městysu rozšířily. Od roku 2020 je v obci možnost nového moderního, luxusního ubytování ve Villa Marie.


Od roku 2012 do roku 2019 proběhla náročná a z restaurátorského hlediska náročná a také velmi zdařilé restaurátorské práce, a to restaurace pranýře z roku 1549, který je asi nejvýzmanější památkou spolu s celkovou restaurací soustavy sedmi - dosud plně funkčních - kamenných kašen městyse Hořice na Šumavě.

 

pranýř po očištění

 

pranýřkašnakašnakašnakašnakašnakašnakašna

V roce 2013 byla podvýborem Poslanecké sněmovny pro heraldiku a vexilologii schválena obci Hořice na Šumavě nová podoba znaku a vlajky obce, jejímž autorem je heraldik pan Stanislav Kasík.

vlajka obceznak obce

Q . B . F . F . F . S .
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit
(Ať je to dobré, šťastné, zdárné a požehnané)

Stanislav Kasík

předání znaku a vlajky PS ČR

V roce 2017 se obec Hořice na Šumavě rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 64 ze dne 16.3.2017 stala s účinností od 16.3.2017 stanovena dle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
m ě s t y s e m.


Do roku 2021 bylo mimo dalších projektů jako je instalace varovného protipovodňového systému, opravy místních komunikací, revitalizace opěrné zdi kostela sv. Kateřiny, výsadba nových stromů, keřů a další okrasné zeleně v obci, oprava sakrální stavby kapličky v Šebanově  a podobně, bylo zcela nově zrekonstruováno náměstí, vybudováno nové hřiště pro místní ZŠ a MŠ, dětské hřiště a workoutové hřiště.

náměstí

kaplička v Šebanově

 

Občanská vybavenost
 • Škola
 • Školka
 • kulturní dům
 • hospoda
 • hotel
 • bar
 • obchod
 • ordinace praktických lékařů
 • knihovna
 • muzeum obce, Pašijí a historických rádií
Dopravní dostupnost

S pomocí odrážek můžet získat informace o spojení

Aktuální teplota

20.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

15.3 °C

Vlhkost:

73.3 %

Rosný bod:

10.5 °C

GObec Hořice na Šumavě

GObec

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:227
TÝDEN:227
CELKEM:1233979

Mobilní aplikace

 • přehled aktualit
 • nově vložené zprávy
 • upozornění na akce
 • fotografie a dokumenty

applestore googleplay